சங்காபிஷேகம் 15 1 2024ல் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் மிக சிறப்பாக நடந்தது

சங்காபிஷேகம் 15 1 2024ல் மேலமருங்கூர் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் மிக சிறப்பாக நடந்தது